Contributor: H. Shiratori-Takano      1  images [Back]


 5-41  
Longispora fulva KZ0017T
(by H. Shiratori-Takano & K. Ueda)