Secondary metabolite: propioxatins      1  images [Back]


UK-63,052=propioxatins
 8-90    
Kitasatospora setae SANK 60684
(by T. Okazaki & R. Enokita)